Israeli students

תנאי הקבלה לתכנית:


רשאים להירשם ללימודים לקראת התואר השני במסלול ללא ע"ג מועמדים בעלי תואר בוגר (ראשון) ממוסד אקדמי המוכר
על ידי המל"ג, או אוניברסיטאות מוכרות בחו"ל בציון גמר 82 לפחות.
בנוסף לציון הגמר לתואר ראשון, במעמד הרישום, יש לצרף את המסמכים הבאים:


1. מכתב המלצה המעיד על כישורי המועמד

2. קורות חיים

3. מכתב הצהרת כוונות באנגלית בהיקף של עד 400 מילים, המתאר מדוע המועמד מעוניין ללמוד את התואר

 

ידיעת השפה האנגלית


כל הקורסים בתכנית הנם בשפה האנגלית. על כן, סטודנטים זרים ששפת האם שלהם אינה אנגלית, יידרשו להגיש ציוני
מינימליות: 573 TOEFL מינימליות: 7.0 . דרישות IELTS יחד עם בקשותיהם. דרישות IELTS או TOEFL מבחן
במבחן כתוב; 230 במבחן ממוחשב; 89 במבחן אינטרנטי. 


סטודנטים ישראלים שסיימו את התואר הראשון בישראל אינם זקוקים לבחינת שפה.


*ניתן להגיש את הבחינות והעבודות בעברית או באנגלית.


*מועמדים ישראלים יירשמו דרך אתר המרשם האוניברסיטאי ולא דרך האתר הבין-לאומי.
 

 

 

​​​

For more information

 
1 Start 2 Complete
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>